volejte bezplatně 800 111 100

Novinky

Zvýšení bezpečnosti na pracovišti zavedením metody 5S 20. 3. 2017

Existuje řada metod k prevenci úrazů a poškození zdraví. Jednou z možností je využití metody 5S, i když tato metoda nebyla primárně vyvinuta k tomuto účelu. Po jejím zavedení získáte přehledné a uspořádané pracoviště, a s takto čistým a uspořádaným pracovištěm bude práce určitě bezpečnější a příjemnější

Jedná se v podstatě o „udělání si pořádku na pracovišti“. S využitím metody 5S se zbavíte nepotřebných věcí a v případě správné implementace rovněž docílíte i změny chování zaměstnanců. Metodika 5S pochází z Japonska a sestává se z pěti základních kroků, přičemž S je počáteční písmeno slova Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Jedná se o metodu založenou na pěti principech, jejichž pomocí získáte a udržíte čisté a organizované pracoviště.

Jednotlivé kroky programu 5S

1. Seiri (Sort):

  • úklid, vše přebytečné odstranit, ponechat pouze používané a funkční prostředky.

2. Seiton (Set in order):

  • pořádek, uložit každý předmět na své místo, zvýšit přehlednost a funkčnost.

3. Seiso (Shine):

  • čištění, dodržování pořádku na pracovišti jako základ vyšší kvality práce.

4. Seiketsu (Standartize):

  • standardizace, pomocí standardů podporovat návyky v pořádku, čištění, úklidu.

5. Shitsuke (Sustain):

  • disciplína, dodržovat předpisy a normy na pracovišti.

Na každém pracovišti časem dochází k vytvoření nepořádku a nahromadění se již nepotřebných věcí, čímž se pracoviště stává potenciálně nebezpečným. Metoda 5S je založena na principu zajištění systematického pořádku a jeho udržení. Po zavedení metody 5S se na pracovišti budou nacházet pouze věci potřebné k výrobě produktu nebo poskytnutí služby.

Cílem 5S je určení rozmístění předmětů na pracovišti, stanovení jasných pravidel na pracovišti, zavedení čistoty a pořádku na pracovišti, zlepšení pracovního prostředí, a s tím související zvýšení bezpečnosti na pracovišti.

1. krok (úklid, odstranění nepotřebných věcí)

V této fázi je důležité určit předměty, které na pracovišti musí být, které nemusí být v bezprostřední blízkosti a které musí být odstraněny (nepotřebné nebo nepoužívané). Určení potřebnosti jednotlivých předmětů se provádí v závislosti na frekvenci jejich používání. Posuzování zahrnuje všechny předměty na pracovištích, včetně obsahu skříní, zásuvek a kufříků. Výhodné je vytvoření soupisu jednotlivých položek.

Rozdělení předmětů na potřebné a nepotřebné je prvním krokem k dosažení čistého pracoviště. V této fázi se doporučuje používání červených visaček. Samotní zaměstnanci na svém pracovišti označí věci nepotřebné nebo nepoužívané právě touto červenou visačkou.

2. krok (uspořádání, správné uložení)

V tomto kroku je důležité nalézt vhodné místo pro jednotlivé předměty, a to na základě frekvence jejich používání. Jednotlivé předměty umísťujeme v souladu s ergonomickými pravidly. Podpora umístění předmětů jejich vizualizací (barevné stíny ve tvaru nástrojů nebo reliéfy tvarů nástrojů), využívá se i prosklených skříní (okamžitá kontrola pořádku ve skříni). Určení zodpovědnosti za udržování pořádku a správného ukládání pracovních nástrojů (umístění popisek).

3. krok (úklid, čištění)

Cílem je zabezpečení a udržování čistoty na pracovišti (zbavení se veškerých nečistot a udržování stále čistého pracoviště). U čistého pracoviště snadno odhalíte jakékoliv abnormality (například únik prachu, olejů nebo poškození zařízení). Čistota a úklid je definován standardem s vizualizací (co, proč, jak, čím, kde, kdo, kdy se čistí).

4. krok (standardizace, kontrola)

Tento krok naplňuje předchozí kroky. Všechny aktivity jsou standardizované, a to za účelem provádění předepsaných činnosti stejným způsobem. Vymezení pravomocí a odpovědností konkrétních pracovníků a stanovení jasných pravidel. Standard je součástí řízené dokumentace a podpořen vizualizací. Pro podporu dodržování pravidel je vytvořen systém odměn.

5. krok (sebedisciplína, dodržování standardů)

Neustálé zlepšování při dodržování stanovených standardů a zajištění neustálé kontroly (provádění pravidelných auditů). V organizaci se musí u zaměstnanců vytvářet povědomí důležitosti a nutnosti zavedení systému 5S. Důležitou roli v tomto úsilí hraje vrcholový management.

Vizuální management v systému 5S

Je známo, že člověk vnímá nejvíce informací zrakem. „Vizuální management“ je o poskytování informací a instrukcí o jednotlivých pracovních krocích jasným a jednoznačným způsobem. Za pomocí vizuálního managementu může každý zaměstnanec okamžitě jednoduše rozpoznat zavedený standard a odchýlení se od tohoto standardu.

Využití programu 5S pro praxi

V rámci programu 5S se hojně využívají výhody vizualizace, která zaměstnanci přináší potřebné informace jednoduchým a srozumitelných způsobem. Podíváme-li se na § 106 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tak ten jednoznačně hovoří o tom, že zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením, a hlavně to, že informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Každý z nás je schopen přijímat informace v určitém rozsahu, a tak jako bychom měli přizpůsobit pracovní zařízení zaměstnanci, tak právě způsob předávání informací by měl odpovídat schopnostem a možnostem vnímání jednotlivých zaměstnanců. Právě způsob předávání informací zaměstnancům je v praxi velkým problémem. V mnohých případech je pro zaměstnavatele prvořadé pouze splnit zákonnou povinnost a na kvalitu se často až tak nehledí. Jedná se tedy většinou jen o formální splnění zákonné povinností pro případ kontroly inspekčních orgánů.

Z praxe dále vychází i poznatek, že vizualizace je rovněž výhodná v případě nových zaměstnanců (v případě vyšší fluktuace na pracovištích), kdy zajistíte předávání informací zaměstnancům stejným způsobem a ve stejném rozsahu.

V § 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště a aby na pracovištích byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění. Dále v § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, se uvádí, že před uvedením pracoviště do provozu a používáním je nutné zajistit určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště.

Zavedením programu 5S zajistíte na pracovištích provádění standardizovaného úklidu a čištění. U čistého a uklizeného pracoviště pak budou patrnější případné poruchy zařízení, jelikož na čistém pracovišti jsou tyto abnormality zřetelnější.

Důležitým prvkem po zavedení programu 5S je zajištění udržování nastavených standardů, a tak jako hodnocení rizik není jen jednorázovou činností, tak program 5S je zapotřebí neustále udržovat funkční. Nejedná se tedy o krátkodobou záležitost. Myšlenky programu 5S se musí stát součástí každodenního života a vnímání zaměstnanců.

Z výše uvedeného vyplývá, že zavedením programu 5S na pracovištích docílíte splnění některých legislativních požadavků a především to, že v případě správného způsobu implementace dojde ve vaší organizaci i ke změně myšlení a chování zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro úspěšnost celého programu 5S je klíčová změna myšlení a kultury v organizaci a silný závazek a vedení vrcholovým managementem.

Metodu 5S je možné zavést u organizace jakéhokoliv typu a odvětví. Program je založen na pochopení důležitosti udržování pořádku na pracovišti a zvyšování zodpovědnosti všech zaměstnanců. Na pracovištích se zavedeným programem 5S dochází ke zvýšení bezpečnosti a kultury práce.

Pro úspěšné fungování programu 5S musí být jeho zavádění prováděno ve spolupráci se zaměstnanci. Úspěšnost zavedení programu 5S záleží na celkové kultuře BOZP v organizaci. Přínosem implementace 5S je zlepšení bezpečnosti, zvýšení produktivity a zlepšení kvality.

Autor článku:  Vala Jiří

Článek byl převzat ze stránek BOZPInfo

Jak na předvánoční úklid 4. 12. 2018

Uklízet je třeba systematicky, aby se člověk neutopil v tisíci maličkostech. Když se k problému přistoupí s rozvahou.

Inspirace od uklízeček: jak mít rád svou práci? 15. 11. 2018

V moderním světě očekáváme, že za práci dostaneme něco víc než „jenom“ peníze. Myšlenka, že by nás mělo těšit, co děláme, je pěkná. Jak toho ale docílit?

Celosvětový den úklidu - 15. září 2018 7. 8. 2018

Celosvětový den úklidu - 15. září 2018

Jak z dluhové pasti? 20. 2. 2018

Ministerstvo spravedlnosti nabízí dlužníkům, insolvenčním správcům a neziskovým organizacím informační web, který odpovídá na nejčastější otázky o insolvencích.

 

Kancelář jako líheň bacilů: Kde jich je nejvíce? 10. 7. 2017

Denně v ní trávíte velké množství času a možná ani netušíte, kolik bakterií a bacilů se v ní skrývá. Ano, mluvíme o vaší kanceláři, místu, kam se stále vracíte. Úplně zapomeňte na čekárny lékařských ordinací nebo záchodové mísy. Ty jsou proti kancelářím naprosto čisté.

Pro studenty a absolventy 8. 6. 2017

Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?

Jarní úklid aneb Uklízíme ekologicky 12. 4. 2017

Jarní úklid je důležitou přípravou na nové období roku – zbavujeme se všeho nepotřebného, co se už přežilo a co by nám v novém čase překáželo, ať jde o věci hmotné či nehmotné. Zkusme letos při úklidu bytu či domu přemýšlet ekologicky a nahradit klasické čisticí prostředky těmi přírodními, jako je např. citron či sůl. Splní svůj účel stejně dobře, provoní nám domov a navíc neškodí životnímu prostředí.

 

 

Kdy nám budou doma uklízet roboti? 22. 2. 2017

Roboti dnes berou pracovní místa v továrnách, roznáší jídlo v restauraci, pěstují vlastní rostlinky, některé prototypy umí třeba i psát. Přesto musíme sami vzít do ruky hadr a stěrku a umýt doma okna

Související obrázek

Kartáček na zuby 5. 1. 2017

Nevyhazujte starý zubní kartáček, který už se nehodí ke svému původnímu účelu, tedy čištění chrupu. Pěkně ho vydezinfikujte a uložte k ostatním pomocníkům na úklid. Dlouho si tam neodpočine, kartáček totiž využijete při nejrůznějších zapeklitých úkolech.

5 mýtů o třídění odpadu 28. 11. 2016

Jakých chyb se v zájmu dobra dopouštíte?